ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆರ್ ಟಿ ಐ 2005 4 (1)

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005- 4 (1) (ಎ) (ಐ)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-

(i) ಅದರ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು;

1.

ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಸಹಾಯಕ, ಜೂನಿಯರ್.ಸಹಾಯಕ, ಅಟೆಂಡರ್,
ಚಾಲಕ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

2

ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ವೀಕ್ಷಕ & ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ನೌಕರರು (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

3

ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಸಹಾಯಕ-2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಹಿರಿಯ.ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಟೈಪಿಸ್ಟ್,
ಬಾಯ್ಲರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಅಟೆಂಡರ್-2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು & ಒಪ್ಪಂದದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

4

ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,
ಸಹಾಯಕ,ಜೂನಿಯರ್.ಸಹಾಯಕ,
ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ವಾಚ್‌ಮನ್, ಚಾಲಕ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

5

ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಸಹಾಯಕ, ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಹಾಯಕ, ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಲೀ ಆಪರೇಟರ್
ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

6

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಸಹಾಯಕ, ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಸಹಾಯಕ, ಟೈಪಿಸ್ಟ್
ಟ್ಯಾಲೀ ಆಪರೇಟರ್ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

7

ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ, ಜೂನಿಯರ್.ಸಹಾಯಕ, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕರ್
ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಲೀ ಆಪರೇಟರ್ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

8

ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಸಹಾಯಕ 2nos, ಜೂನಿಯರ್.ಸಹಾಯಕ 2nos
ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಲೀ ಆಪರೇಟರ್ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

9

ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಸಹಾಯಕ, ಅಟೆಂಡರ್
ಮಜ಼್ದೂರ್,ಟೈಪಿಸ್ಟ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)ವಾಚ್‌ಮನ್(ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್),ಮಿಲ್ ಆಪರೇಟರ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್),
ಮಿಲ್ ಸಹಾಯಕ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ) (ii)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್- ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-

(ii) ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • 1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 3. ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ & ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಕಂಪೆನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಎಓ ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು / ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • 4. ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫಿಸಿಯರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
 • 5. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ:- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಇ.ಡಿ.
 • 6. ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್:- ಪಿ. ಏ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ / ಇಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • 7. ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ:- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅಟೆಂಡರ್:- ಗುಂಪು 'ಡಿ 'ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
 • 9. ಚಾಲಕ:- ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ.
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • 1) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • 2) ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕಅವರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲಾಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ.
 1. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • 1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -1: ಅವನು / ಅವಳು ಆರ್ಎಂಪಿ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ -1: ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ -1: ಆಫೀಸ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 4. ಚಾಲಕ-1: ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೋರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅಟೆಂಡರ್-1: ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 • 1. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2. ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ವಾಹಕ = 1 [ಖಾತೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಅವನು / ಅವಳು ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಸಹಾಯಕ =1 [ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಅವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಧೂಳಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • 4. ಸಹಾಯಕ =1[ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ಸ್ & ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಅವರು ಮರದ ವಿಭಾಗದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಫ್ಲಶ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 5. ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 6. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 7. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 8. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಕಾಗದದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 9. ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ
 • 10. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • ಯುನಿಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ 1 + 6 ಸದಸ್ಯರು
 • ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪದವೀಧರರು = 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ =1
 • ಚಾಲಕ=1 ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನ.
 • ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್ -II ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವೀಪರ್ಗಳು = 3 ಸದಸ್ಯರು.
  ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ = 1
 • ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 4. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • 3. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 43, 44 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • 5. ಅವರು ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 43 ರಿಂದ 44, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಗರಗಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ..,
 • 6. ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ) (iii)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತವಿರುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ.
(iii) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಚಾನಲ್ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • 1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 3. ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ & ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಕಂಪೆನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಎಓ ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು / ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • 4. ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫಿಸಿಯರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
 • 5. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ:- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಇ.ಡಿ.
 • 6. ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್:- ಪಿ. ಏ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ / ಇಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • 7. ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ:- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅಟೆಂಡರ್:- ಗುಂಪು 'ಡಿ 'ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
 • 9. ಚಾಲಕ:- ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ.
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • 1) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • 2) ವೀಕ್ಷಕ-: ಅವರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲಾಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ.
 1. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • 1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -1: ಅವನು / ಅವಳು ಆರ್ಎಂಪಿ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ -1: ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ -1: ಆಫೀಸ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 4. ಚಾಲಕ-1: ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೋರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅಟೆಂಡರ್-1: ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 • 1. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2. ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ವಾಹಕ = 1 [ಖಾತೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಅವನು / ಅವಳು ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಸಹಾಯಕ =1 [ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಅವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಧೂಳಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • 4. ಸಹಾಯಕ =1[ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ಸ್ & ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಅವರು ಮರದ ವಿಭಾಗದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಫ್ಲಶ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 5. ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 6. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 7. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 8. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಕಾಗದದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 9. ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ
 • 10. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • ಯುನಿಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ 1 + 6 ಸದಸ್ಯರು
 • ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪದವೀಧರರು = 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ =1
 • ಚಾಲಕ=1 ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನ.
 • ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್ -II ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವೀಪರ್ಗಳು = 3 ಸದಸ್ಯರು.
  ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ = 1
 • ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 4. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • 3. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 43, 44 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • 5. ಅವರು ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 43 ರಿಂದ 44, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಗರಗಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ..,
 • 6. ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ) (iv) (v) (vi)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-
(iv) ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು;
(v)ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದರ ನೌಕರರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ;
(vi) ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • 1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 3. ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ & ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಕಂಪೆನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಎಓ ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು / ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • 4. ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫಿಸಿಯರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
 • 5. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ:- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಇ.ಡಿ.
 • 6. ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್:- ಪಿ. ಏ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ / ಇಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • 7. ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ:- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅಟೆಂಡರ್:- ಗುಂಪು 'ಡಿ 'ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
 • 9. ಚಾಲಕ:- ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ.
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • 1) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • 2) ವೀಕ್ಷಕ-: ಅವರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲಾಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ.
 1. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • 1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -1: ಅವನು / ಅವಳು ಆರ್ಎಂಪಿ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ -1: ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ -1: ಆಫೀಸ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 4. ಚಾಲಕ-1: ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೋರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅಟೆಂಡರ್-1: ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 • 1. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2. ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ವಾಹಕ = 1 [ಖಾತೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಅವನು / ಅವಳು ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಸಹಾಯಕ =1 [ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಅವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಧೂಳಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • 4. ಸಹಾಯಕ =1[ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ಸ್ & ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಅವರು ಮರದ ವಿಭಾಗದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಫ್ಲಶ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 5. ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 6. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 7. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 8. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಕಾಗದದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 9. ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ
 • 10. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • ಯುನಿಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ 1 + 6 ಸದಸ್ಯರು
 • ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪದವೀಧರರು = 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ =1
 • ಚಾಲಕ=1 ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನ.
 • ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್ -II ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವೀಪರ್ಗಳು = 3 ಸದಸ್ಯರು.
  ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ = 1
 • ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 4. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • 3. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 43, 44 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • 5. ಅವರು ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 43 ರಿಂದ 44, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಗರಗಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ..,
 • 6. ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

 

 

 

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ) (vii)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (b) ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-
(vii) ಅದರ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರು, ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳು;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • 1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 3. ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ & ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಕಂಪೆನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಎಓ ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು / ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • 4. ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫಿಸಿಯರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
 • 5. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ:- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಇ.ಡಿ.
 • 6. ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್:- ಪಿ. ಏ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ / ಇಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • 7. ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ:- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅಟೆಂಡರ್:- ಗುಂಪು 'ಡಿ 'ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
 • 9. ಚಾಲಕ:- ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ.
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • 1) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • 2) ವೀಕ್ಷಕ-: ಅವರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲಾಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ.
 1. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • 1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -1: ಅವನು / ಅವಳು ಆರ್ಎಂಪಿ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ -1: ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ -1: ಆಫೀಸ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 4. ಚಾಲಕ-1: ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೋರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅಟೆಂಡರ್-1: ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 • 1. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2. ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ವಾಹಕ = 1 [ಖಾತೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಅವನು / ಅವಳು ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಸಹಾಯಕ =1 [ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಅವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಧೂಳಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • 4. ಸಹಾಯಕ =1[ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ಸ್ & ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಅವರು ಮರದ ವಿಭಾಗದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಫ್ಲಶ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 5. ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 6. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 7. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 8. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಕಾಗದದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 9. ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ
 • 10. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • ಯುನಿಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ 1 + 6 ಸದಸ್ಯರು
 • ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪದವೀಧರರು = 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ =1
 • ಚಾಲಕ=1 ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನ.
 • ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್ -II ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವೀಪರ್ಗಳು = 3 ಸದಸ್ಯರು.
  ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ = 1
 • ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 4. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • 3. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 43, 44 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • 5. ಅವರು ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 43 ರಿಂದ 44, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಗರಗಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ..,
 • 6. ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

 

 

 ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ)(ix)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ
(ix) ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಕೋಶ;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • ಶ್ರೀ. ಅಭಿಯು ಸಿಂಗ್, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್, ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಫ್ & ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ.
 • ಶ್ರೀ.ಸೂರ್ಯ ದೇವ್‌ ಪಾಠಕ್, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್, ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಫ್ & ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ.
 • ಎಫ್. ಎಂ & ಸಿ.ಎ.ಒ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ. (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 • ಶ್ರೀಮತಿ.ಶೀಲಾ ಅರವಿಂದ್, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,(ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 • ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ- ಖಾಲಿ
 • ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ
 • ಸಹಾಯಕ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ 
 • ಜೂನಿಯರ್.ಸಹಾಯಕ
 • ಅಟೆಂಡರ್,ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ,
 • ಅಟೆಂಡರ್,ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ,
 • ಗೋಪಾಲ್, ಅಟೆಂಡರ್,ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ,
 • ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಅಟೆಂಡರ್,ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ,
 • ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಜಮುದಿಗೌಡ, ಚಾಲಕ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ,
 • ಟಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ಚಾಲಕ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ,
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

        ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜ್.ಬಿ.ಎನ್‌, ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ & ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ. ಎಂ.ಬಿ.ಸುಧೀಂದ್ರನಾಯಕ-ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ .

 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ
 • ಶ್ರೀ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ & ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಎನ್.ರೇಖಾ, ಸಹಾಯಕ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಹಿರಿಯ. ಎಮ್.ಆರ್. ರಘುರಾಮನ್ ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್.
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಟೆಂಡರ್.
 • ಶ್ರೀ.ಜಯರಾಮ್, ಚಾಲಕ
 • ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಚ್‌ಮನ್
 • ಶ್ರೀ.ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್-II
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 4. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • 3. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 43, 44 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • 5. ಅವರು ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 43 ರಿಂದ 44, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಗರಗಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ..,
 • 6. ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ) (x)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-
(x) ಅದರ ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ, ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುದ್ದೆ

ಒಟ್ಟು ವೇತನದ

1

ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್, ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಫ್ & ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

Rs. 15,405.00

2

ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್, ಏ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಫ್ & ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

Rs. 2,76,803.00

3

ಎ.ಎಮ್

Rs. 44,318.00

4

ಸಹಾಯಕ

Rs. 35,823.00

5

ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್

Rs. 35,958.00

6

ಎಸ್. ಡಿ.ಆರ್.

Rs. 51,411.00

7

ಡಿ.ಆರ್.

Rs. 54,030.00

8

ಅಟೆಂಡರ್

Rs. 38,714.00

9

ಅಟೆಂಡರ್

Rs. 28,139.00

10

ಅಟೆಂಡರ್

Rs. 28,339.00

 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುದ್ದೆ

ಒಟ್ಟು ವೇತನದ

1

ಆರ್.ಎಂ

Rs. 110,793.00

2

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

Rs. 52,312.00

3

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌಕರರು

Rs. 115,674.00

 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುದ್ದೆ

ಒಟ್ಟು ವೇತನದ

1

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

44318

2

ಸಹಾಯಕ

119727

3

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

28477

4

ಹಿರಿಯ.ಟೈಪಿಸ್ಟ್

61508

5

ಆಪರೇಶನ್ ಗ್ರೇಡ್ 2

33780

6

ಅಟೆಂಡರ್

25156

7

ವಾಚ್‌ಮನ್

45774

8

ಚಾಲಕ

59476

9

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌಕರರು

332571

 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುದ್ದೆ

ಒಟ್ಟು ವೇತನದ

1

ಆರ್.ಎಂ

101120.00

2

ಸಹಾಯಕ

86841.00

3

ವಾಚ್‌ಮನ್

42792.00

4

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌಕರರು

85896.00

 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುದ್ದೆ

ಒಟ್ಟು ವೇತನದ

1

ಆರ್.ಎಂ

106389.00

2

ಸಹಾಯಕ

76078.00

3

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

85201.00

4

ವಾಚ್‌ಮನ್

26327.00

5

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌಕರರು

92908.00

 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುದ್ದೆ

ಒಟ್ಟು ವೇತನದ

1

ಆರ್.ಎಂ

94083.00

2

ಸಹಾಯಕ

61798.00

3

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

48388.00

4

ಹಿರಿಯ.ಟೈಪಿಸ್ಟ್

61508

5

ಆಪರೇಶನ್ ಗ್ರೇಡ್ 2

39300.00

6

ಅಟೆಂಡರ್

39600.00

7

ಕ್ಲೀನರ್

39600.00

8

ವಾಚ್‌ಮನ್

39630.00

9

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌಕರರು

115585.00

 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುದ್ದೆ

ಒಟ್ಟು ವೇತನದ

1

ಸಹಾಯಕ

146952

2

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

75991

3

ಕ್ಲೀನರ್

20149

4

ವಾಚ್‌ಮನ್

55494

5

ಚಾಲಕ

76201

6

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌಕರರು

179108

 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಹುದ್ದೆ

ಒಟ್ಟು ವೇತನದ

1

ಆರ್.ಎಂ

109024.00

2

ಸಹಾಯಕ

53330.00

3

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

119857.00

4

ವಾಚ್‌ಮನ್

79330.00

5

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌಕರರು

196497.00

 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಸ್ಕೇಲ್ ಪಾವತಿಸಿ

ಮೂಲ ಪೇ

1.

ಹಿರಿಯ. ಎಂ. ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸಹಾಯಕ

14550-26700

24,000/-

2.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ.ಎಫ್. ಪಾಟೀಲ್

ಅಟೆಂಡರ್

9600-14550

11,400/-

 

ಮಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

     

3.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜೆ.ಬಿ.ಬಂಡಿ

ಮಜ಼್ದೂರ್

11000-19000

16,000/-

4.

ಹಿರಿಯ. ಎ.ಬಿ. ಖಾನ್

ಮಜ಼್ದೂರ್

10400-16400

16,400/-
ಪಿಪಿ 3,200/-

 

 

 

 

 

 

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ)(xi)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-
(xi) ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಬಜೆಟ್ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • 1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 3. ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ & ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಕಂಪೆನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಎಓ ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು / ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • 4. ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫಿಸಿಯರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
 • 5. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ:- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಇ.ಡಿ.
 • 6. ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್:- ಪಿ. ಏ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ / ಇಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • 7. ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ:- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅಟೆಂಡರ್:- ಗುಂಪು 'ಡಿ 'ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
 • 9. ಚಾಲಕ:- ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ.
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • 1) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • 2) ವೀಕ್ಷಕ-: ಅವರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲಾಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ.
 1. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • 1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -1: ಅವನು / ಅವಳು ಆರ್ಎಂಪಿ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ -1: ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ -1: ಆಫೀಸ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 4. ಚಾಲಕ-1: ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೋರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅಟೆಂಡರ್-1: ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 • 1. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2. ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ವಾಹಕ = 1 [ಖಾತೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಅವನು / ಅವಳು ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಸಹಾಯಕ =1 [ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಅವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಧೂಳಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • 4. ಸಹಾಯಕ =1[ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ಸ್ & ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಅವರು ಮರದ ವಿಭಾಗದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಫ್ಲಶ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 5. ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 6. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 7. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 8. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಕಾಗದದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 9. ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ
 • 10. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
  1. ಯುನಿಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ 1 + 6 ಸದಸ್ಯರು
  2. ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪದವೀಧರರು = 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
  3. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ =1
  4. ಚಾಲಕ=1 ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನ.
  5. ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್ -II ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.
  6. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವೀಪರ್ಗಳು = 3 ಸದಸ್ಯರು.
   ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ = 1
  7. ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಬಜೆಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತು, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳು:

ಬಜೆಟ್, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ 2017-18ರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರಗಳು

ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತ(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಟೀಕೆಗಳು

1.

ಉರುವಲು ಮಾರಾಟ

45.16

38.73

6.43

 

2.

ತಿರುಳು ಮರದ ಮಾರಾಟ

214.00

131.02

82.98

 

3.

ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳು

237.75

182.68

55.07

 

4.

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ

138.44

118.23

20.21

 

5.

ಸ್ಥಾಪನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು

-

93.20

-
93.20

 

6.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು

-

7.55

- 7.55

 

7.

ಆಪರೇಟಿವ್ ವೆಚ್ಚಗಳು

-

3.55

- 3.55

 

8.

ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕಗಳು

-

0.25

-0.25

 

9.

ಸವಕಳಿ

-

0.45

-0.45

 
 

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು:

635.35

575.66

59.69

 
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಬಜೆಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತು, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳು:

ಬಜೆಟ್, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ 2017-18ರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರಗಳು

ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತ(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಟೀಕೆಗಳು

1.

ಜಾಬ್ ಸಾಯಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳು

6.37

-

6.37

 

2.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ

3.00

-

3.00

 

3.

ಭೂಮಿ ಬಾಡಿಗೆ

0.50

-

0.50

 

4.

ಸಾ ಧೂಳಿನ ಮಾರಾಟ

1.27

-

1.27

 

5.

ಆಪರೇಟಿವ್ ವೆಚ್ಚಗಳು

-

2.15

-2.15

 

6.

ಸ್ಥಾಪನೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

-

28.56

-28.56

 

7.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು

-

1.46

-1.46

 
 

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು:

11.14

32.17

-21.03

 

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ)(xii)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-
(xii) ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಾನ, ಹಂಚಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • 1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 3. ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ & ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಕಂಪೆನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಎಓ ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು / ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • 4. ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫಿಸಿಯರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
 • 5. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ:- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಇ.ಡಿ.
 • 6. ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್:- ಪಿ. ಏ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ / ಇಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • 7. ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ:- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅಟೆಂಡರ್:- ಗುಂಪು 'ಡಿ 'ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
 • 9. ಚಾಲಕ:- ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ.
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • 1) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • 2) ವೀಕ್ಷಕ-: ಅವರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲಾಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ.
 1. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • 1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -1: ಅವನು / ಅವಳು ಆರ್ಎಂಪಿ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ -1: ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ -1: ಆಫೀಸ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 4. ಚಾಲಕ-1: ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೋರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅಟೆಂಡರ್-1: ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 • 1. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2. ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ವಾಹಕ = 1 [ಖಾತೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಅವನು / ಅವಳು ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಸಹಾಯಕ =1 [ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಅವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಧೂಳಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • 4. ಸಹಾಯಕ =1[ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ಸ್ & ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಅವರು ಮರದ ವಿಭಾಗದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಫ್ಲಶ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 5. ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 6. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 7. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 8. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಕಾಗದದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 9. ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ
 • 10. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • ಯುನಿಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ 1 + 6 ಸದಸ್ಯರು
 • ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪದವೀಧರರು = 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ =1
 • ಚಾಲಕ=1 ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನ.
 • ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್ -II ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವೀಪರ್ಗಳು = 3 ಸದಸ್ಯರು.
  ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ = 1
 • ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 4. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • 3. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 43, 44 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • 5. ಅವರು ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 43 ರಿಂದ 44, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಗರಗಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ..,
 • 6. ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ)(xiii) (xiv) & (xv)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-
(xiii) ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಪರವಾನಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದವರ ವಿವರಗಳು;
ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
(xiv) ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ;
ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
(xv) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೊಠಡಿಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು;
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • 1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 3. ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ & ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಕಂಪೆನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಎಓ ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು / ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • 4. ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫಿಸಿಯರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
 • 5. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ:- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಇ.ಡಿ.
 • 6. ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್:- ಪಿ. ಏ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ / ಇಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • 7. ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ:- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅಟೆಂಡರ್:- ಗುಂಪು 'ಡಿ 'ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
 • 9. ಚಾಲಕ:- ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ.
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • 1) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • 2) ವೀಕ್ಷಕ-: ಅವರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲಾಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ.
 1. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • 1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -1: ಅವನು / ಅವಳು ಆರ್ಎಂಪಿ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ -1: ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ -1: ಆಫೀಸ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 4. ಚಾಲಕ-1: ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೋರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅಟೆಂಡರ್-1: ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 • 1. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2. ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ವಾಹಕ = 1 [ಖಾತೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಅವನು / ಅವಳು ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಸಹಾಯಕ =1 [ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಅವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಧೂಳಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • 4. ಸಹಾಯಕ =1[ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ಸ್ & ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಅವರು ಮರದ ವಿಭಾಗದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಫ್ಲಶ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 5. ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 6. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 7. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 8. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಕಾಗದದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 9. ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ
 • 10. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • ಯುನಿಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ 1 + 6 ಸದಸ್ಯರು
 • ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪದವೀಧರರು = 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ =1
 • ಚಾಲಕ=1 ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನ.
 • ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್ -II ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವೀಪರ್ಗಳು = 3 ಸದಸ್ಯರು.
  ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ = 1
 • ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 4. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • 3. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 43, 44 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • 5. ಅವರು ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 43 ರಿಂದ 44, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಗರಗಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ..,
 • 6. ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ)(xvi)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-
(xvi) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ / ಘಟಕ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

1.

ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

-

2.

ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ , ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

3.

ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

4.

ಮೈಸೂರು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

5.

ಮಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

6.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

7.

ಸಿರಾಸಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

8.

ಧಾರವಾಡ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

9.

ದಾಂಡೇಲಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ ಘಟಕ, ನಂ .45 ಎ 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ನ್ಯೂ ಟಿಂಬರ್ ಅಂಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೈತಯಾನಾಯಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-26
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ .9449058225
ಇಮೇಲ್ rmrmp.2008@rediffmail.com
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಚೇರಿ. 08026745646

 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ]
ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ ಘಟಕ, ನಂ .45 ಎ 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ನ್ಯೂ ಟಿಂಬರ್ ಅಂಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೈತಯಾನಾಯಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-26
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ .9845011433
ಇಮೇಲ್ mailksfic@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಚೇರಿ. 08026745072, 080 26748301

 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಆಲೆಪ್, ಪಾದೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು -575 007
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0824 -2437771,
ಇಮೇಲ್ : rm_mangalore @yahoo.com

 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,
ವಿಳಾಸ : ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.,
#51, ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ,
ಮೈಸೂರು – 570023.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0821-2460157
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448402196
ಇಮೇಲ್ : Ksfic.regionalmanager@gmail.com

 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,
ವಿಳಾಸ : ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್., ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ – 577201.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-270714
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9449973694
ಇಮೇಲ್ : rmksficshimoga@rediffmail.com

 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ


ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,
ವಿಳಾಸ : ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.,
ನಿತೀಶ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಯನಗರ್, ಸಿರಸಿ
ಸಿರಸಿ -581402
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08384 234952, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9663060189
ಇಮೇಲ್ : rmksficsirsi@rediffmail

 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,
ವಿಳಾಸ : ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.,
ಅರಣ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ,
ಕೆ.ಸಿ. ಹತ್ತಿರ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ – 580 008.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0836 2440526, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448028475
ಇಮೇಲ್ : rmksficdwd@gmail.com

 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ,
ವಿಳಾಸ : ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.,
ಮಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹಳೆಯ ದಾಂಡೇಲಿ,
ದಾಂಡೇಲಿ – 581 325.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08284 231241, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448028475
ಇಮೇಲ್ : ksficdandeli@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2005 4 (1) (ಎ)(xvii)

(4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ- (1) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಲ್ಈ ಆಕ್ಟ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಾಲಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಬಿ) ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ-
(xvii) ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ, ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ;

 1. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
 • 1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ:- ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 • 3. ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ & ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಕಂಪೆನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿಎಓ ವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು / ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • 4. ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:- ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫಿಸಿಯರ್ಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
 • 5. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ:- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಇ.ಡಿ.
 • 6. ಸ್ಟೆನೊಗ್ರಾಫರ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್:- ಪಿ. ಏ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ / ಇಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • 7. ಜೂನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ:- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅಟೆಂಡರ್:- ಗುಂಪು 'ಡಿ 'ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
 • 9. ಚಾಲಕ:- ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ.
 1. ಆರ್. ಎಮ್. ಪಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 • 1) ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • 2) ವೀಕ್ಷಕ-: ಅವರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೃತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಲಾಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ.
 1. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • 1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -1: ಅವನು / ಅವಳು ಆರ್ಎಂಪಿ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ -1: ಅವಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ -1: ಆಫೀಸ್ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 4. ಚಾಲಕ-1: ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲೋರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • ಅಟೆಂಡರ್-1: ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 1. ಟಿ.ವೈ.ಎಲ್ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

 • 1. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯೋಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • 2. ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ವಾಹಕ = 1 [ಖಾತೆಗಳು, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಅವನು / ಅವಳು ಟಿಂಬರ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ.
 • 3. ಸಹಾಯಕ =1 [ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಅವರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಧೂಳಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಬಿಳಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • 4. ಸಹಾಯಕ =1[ಫ್ಲಷ್ ಡೋರ್ಸ್ & ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಅವರು ಮರದ ವಿಭಾಗದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಫ್ಲಶ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 5. ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ.
 • 6. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಪಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಘಟಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • 7. ಅಟೆಂಡರ್ -1 ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • 8. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ =1 ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಕಾಗದದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • 9. ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದೆಯೇ
 • 10. ನೌಕರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ
 • ಯುನಿಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆ 1 + 6 ಸದಸ್ಯರು
 • ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪದವೀಧರರು = 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ =1
 • ಚಾಲಕ=1 ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನ.
 • ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಿ. ಆರ್ -II ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವೀಪರ್ಗಳು = 3 ಸದಸ್ಯರು.
  ಎಂಜಿವಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನರ್ = 1
 • ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್)
 1. ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಮೈಸೂರು ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರ ಇತ್ಯಾದಿ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ
 • 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 7. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 8. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ.
  ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಸಿರಾಸಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 1. ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ

ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಂಗ್, ಪಲ್ಪ್ ಮರದ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.,

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿ.
 • 4. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 5. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 6. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
  ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 1. ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಅವರು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • 1. ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಕರೆ.
 • 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 3. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು.
 • 4. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಟ್ಯಾಲಿ ನಗದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 5. ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ಆಡಳಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • 1. ಶುಲ್ಕ ಅನುಮತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇ.ಎಲ್ ಎನ್ಕಶ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • 2. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 • 3. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 43, 44 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

 • 1. ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 • 2. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಸಹಾಯಕ:

 • 1. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ.
 • 2. ಟಾಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • 3. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವರದಿ.
 • 4. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
 • 5. ಅವರು ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 43 ರಿಂದ 44, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಗರಗಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ..,
 • 6. ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-02-2020 02:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080